Colore, assoluto. Aubertin, Klein, Manzoni, catalogo, Kanalidarte, Brescia, gennaio 2014